Kansspelautoriteit publiceert factsheet kansspelverslavingspreventie

In de serie factsheets publiceert de Kansspelautoriteit (Ksa) een factsheet over verslavingspreventie. De Ksa vindt het van groot belang dat kansspelverslaving voorkomen en beperkt wordt. Daarom ziet zij erop toe dat kansspelaanbieders hun wettelijke zorgplicht uitvoeren. Ook werkt zij samen met gemeenten, organisaties in de verslavingszorg en andere nationale en internationale organisaties om kennis te delen, onderzoeken te (laten) doen en om samen vanuit verschillende invalshoeken bij te dragen aan preventie van kansspelverslaving.

In een interview met J. Pot, lid van de Raad van Bestuur van de Ksa, gaat hij in op de preventie van kansspelverslaving. Over speelautomaten en gemeenten zegt hij het volgende.

Speelautomatensector onder de loep

De Kansspelautoriteit kijkt nu gericht naar de speelautomatensector. Aanbieders van speelautomaten moeten een aanwezigheidsvergunning hebben van de gemeente. In die vergunning moeten ook voorschriften over verslavingspreventie opgenomen zijn. Naast de aanwezigheidsvergunning heeft de aanbieder vergunningen nodig om het type speelautomaat op de markt te brengen en om deze te mogen exploiteren. Deze laatste twee vergunningen geeft de Kansspelautoriteit af. Zowel gemeenten als de Kansspelautoriteit houden toezicht op de speelautomatensector wat betreft verslavingspreventie.

In dat kader is de Kansspelautoriteit in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), zodat zij de aangesloten gemeenten op het hart kan drukken dat zij verslavingspreventie aan hun vergunningsvoorwaarden toevoegen. “Het gaat erom dat zij drempels inbouwen”, aldus Pot. “Zij kunnen verslavingspreventie afdwingen. Dat kan in de voorwaarden die aan de aanwezigheidsvergunning worden gesteld, of in de APV.” “Gemeenten kunnen de meeste van hun taken op dit gebied prima zelf uitvoeren, maar natuurlijk willen wij hen graag waar nodig adviseren door bijvoorbeeld modelvergunningen en een handleiding op te stellen. We willen hen faciliteren, zodat zij beter in staat zijn hun aandeel in het toezicht op speelautomaten uit te voeren.”

Gebleken is dat gemeenten niet altijd goed op de hoogte zijn van taken en bevoegdheden wat betreft toezicht op speelautomaten. “Gemeenten kunnen de meeste van hun taken op dit gebied prima zelf uitvoeren, maar natuurlijk willen wij hen graag waar nodig adviseren door bijvoorbeeld modelvergunningen en een handleiding op te stellen. We willen hen faciliteren, zodat zij beter in staat zijn hun aandeel in het toezicht op speelautomaten uit te voeren.”

Bekijk het het volledige factsheet:

Over Van Kansspelen Branche-organisatie

Kansspelen branche-organisatie

De VAN Kansspelen Branche-organisatie telt sinds haar oprichting in 1971 inmiddels 120 leden, die ruim 80 procent van de speelautomaten op de Nederlandse markt vertegenwoordigen. De in de VAN verenigde bedrijven hebben 3.000 medewerkers in dienst, en zijn zeer uiteenlopend in grootte, bedrijfsactiviteit en achtergrond. Maar allemaal streven ze naar hetzelfde doel: veelzijdig en kwalitatief hoogwaardig modern amusement aanbieden, met open oog voor de maatschappelijke omgeving waarin dat gebeurt.

De VAN zet zich in voor de belangen van haar individuele leden en de branche als geheel. Niet alleen landelijk, maar als lid van de Europese Speelautomaten Brancheorganisatie Euromat ook op Europees niveau. De VAN rekent het tot haar taak zich met toewijding in te zetten om de speelautomatenbranche en ook voor aanbieders van andere (online) kansspelen in Nederland positief te profileren. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het werken aan een economisch en ethisch gezonde bedrijfsvoering van de individuele ondernemingen. De aangesloten ondernemers hanteren de voorschriften en kwaliteitsnormen die door de VAN zijn opgesteld. Samen met andere kansspelaanbieders komt de VAN op voor gemeenschappelijke belangen, zoals tijdens het Nederlands Kansspel Platform en het Sectoroverleg.

De VAN kent drie secties, de Sectie Amusementscentra , Sectie Exploitanten in de horeca en de in oprichting zijnde Sectie Online. Deze hebben behalve de Sectie Online elk een eigen bestuur en eigen ledenvergadering. Deze zorgen voor kennis en grotendeels de bestuurlijke input voor het overkoepelende verenigingsbestuur, het VAN-bestuur.